ДОГОВІР ОФЕРТИ ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

(Версія 2.1. Останнє оновлення: 01.05.2019)

Ця Угода є договором публічної оферти і, згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх контрагентів. Беззастережне прийняття умов договору (оплата будь-яким способом, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом Угоди між особою, що здійснила оплату і Ліцензіаром та засвідчує факт її укладання. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови Угоди, Ви не маєте та не набуваєте права на використання Програмного забезпечення.

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1.«Програмне забезпечення (ПЗ)» - програми для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), представлені в об'єктивній формі як сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв в цілях отримання певного результату, включаючи породжувані ними аудіовізуальні відображення, а також їх оновлення. ПЗ є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання. ПЗ ліцензується як об’єкт авторського права. Майнові авторські права належать групі Terrasoft.

 • 1.2.«Ліцензійна угода» – угода між користувачем ПЗ (Ліцензіатом) та правовласником ПЗ або його уповноваженою особою (Ліцензіаром), про видачу Ліцензіату невиключної ліцензії на право використання ПЗ.

 • 1.3.«Ліцензійні умови» – умови використання ПЗ, за виконання яких Ліцензіатом, ліцензії зберігають чинність.

 • 1.4.«Ліцензіар» – правовласник ПЗ або особа, уповноважена правовласником ПЗ надавати невиключні ліцензії на використання ПЗ.

 • 1.5.«Ліцензіат» – особа, яка відповідно до умов укладеної Ліцензійної угоди, отримала права на використання ПЗ.

 • 1.6.«Запис даних» – обсяг права на використання ПЗ, який реалізований в технічній можливості вводити, змінювати і видаляти дані, які використовуються в ПЗ Ліцензіатом.

 • 1.7.«Читання даних» – обсяг права на використання ПЗ, який реалізований в технічній можливості обробки даних, що використовуються в ПЗ Ліцензіатом відповідно до функціональних можливостей ПЗ, за винятком «Запису даних».

 • 1.8.«Реєстрація» – дія Ліцензіата, спрямована на створення Облікового запису у внутрішній системі Ліцензіара, що здійснюється в порядку та для цілей, передбачених ліцензією відповідної конфігурації, шляхом надання реквізитів Ліцензіата (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи, код ЄДРПОУ та\або ІПН, адреса реєстрації, банківські реквізити, електронна адреса, контактний телефон).

 • 1.9.Терміни, що використовуються у назві ПЗ:

Зазначення у назві ПЗ
 
Немає спеціальних позначень
або явно зазначено слово «On-Site»
Вживається слово «Cloud»
Визначення
 
ПЗ інсталюється на серверах
та в мережі Ліцензіата
ПЗ інсталюється на серверах та в мережі Ліцензіара.
Доступ до ПЗ надається Ліцензіату
через веб-сайт: www.creatio.com
Термін
 
Режим On-Site / On-Site subscription
Режим Cloud
 
 
Спосіб
інсталяції

2.ПРЕДМЕТ УГОДИ

 • 2.1.За цією Угодою Ліцензіар зобов'язується надати, а Ліцензіат прийняти та оплатити, за невиключну ліцензію на право використання ПЗ, визначеного у відповідних Рахунках до Угоди, в межах та у спосіб, зазначеними в цій Угоді та Рахунках до неї.

 • 2.2.Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію на використання ПЗ на території всіх країн світу в межах, способами і на умовах, зазначених за посиланням https://www.terrasoft.ua/agreements (Ліцензійні умови використання ПЗ сімейства Creatio).

 • 2.3.Передплата Ліцензіатом 100% вартості ліцензій на використання програмного забезпечення, вважається відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, прийняттям умов Договору оферти (повним та беззастережним акцептом даного Договору), та засвідчує факт його укладання, приєднання Ліцензіата до ліцензійних умов, розміщених за посиланням https://www.terrasoft.ua/agreements, а також засвідчує згоду Ліцензіата сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним ліцензії на право використання програмного забезпечення.

 •  

  Умови використання залежно від типу ліцензій та способів інсталяції ПЗ

   

  • 2.3.1. Строк ліцензії на використання ПЗ вказано в таблиці нижче або у відповідному Рахунку, що залежить від обсягу ліцензії, описаного в колонці «Право на використання», сімейства та способу інсталяції ПЗ:

Право на використання Ліцензії Creatio
On-Site Cloud, On-Site subscription
 
В обсязі «Читання даних» З моменту активації ліцензій та до спливу строку охорони виключних майнових прав на ПЗ Зазначено в Рахунку
В обсязі «Запис даних» Протягом перших 90 (дев’яноста) календарних днів з моменту активації ліцензій на використання ПЗ. Після закінчення зазначеного вище періоду – протягом строку дії Сертифікату на технічну підтримку такого ПЗ
 • Технічна підтримка ПЗ

  • 2.3.2. Ліцензіар та його уповноважені партнери здійснюють технічну підтримку ПЗ на підставі придбаних Ліцензіатом Сертифікатів на технічну підтримку ПЗ.

  • 2.3.3. Після завершення строків, визначених в розділі «Запис даних» пункту 2.3.1. даної Угоди, або припинення дії Сертифікатів технічної підтримки, ліцензії на використання ПЗ з типом інсталяції on-site обмежуються до обсягу «Читання даних».

 • Обмеження відповідальності

  • 2.3.4. Відповідальність Ліцензіара по будь-якому із положень цієї Угоди обмежується сумою, фактично сплаченою Ліцензіатом за надання ліцензії на використання ПЗ. Ці обмеження не застосовуються щодо тих видів відповідальності, які не можуть бути виключені або обмежені відповідно до чинного законодавства.

3.ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 3.1.За ліцензії на використання ПЗ, які надаються за цією Угодою, Ліцензіат зобов'язується сплатити Ліцензіару винагороду, розмір, якої, встановлюються в Рахунках.

 • 3.2.Розрахунок проводиться в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Ліцензіара, зазначений в Рахунку шляхом передплати 100% вартості Ліцензій.

 • 3.3.Ліцензіат за свій рахунок оплачує всі банківські послуги, які необхідні для здійснення оплати за цією Угодою.

 • 3.4.Днем здійснення оплати вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, зараховується на рахунок Ліцензіара.

4.ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПЗ

 • 4.1.Надання ліцензій на використання ПЗ Ліцензіату здійснюється в перший день дії ліцензії на використання ПЗ (дата активації) визначений у відповідній Специфікації, шляхом передачі Ліцензіаром:

  • 4.1.1для ліцензій на використання ПЗ в режимі Cloud – у вигляді реєстраційного імені користувача і пароля (реєстраційна інформація) для доступу до ПЗ на адресу електронної пошти Ліцензіата, зазначеної при Реєстрації;

  • 4.1.2.для ліцензій на використання ПЗ в режимі On-Site/On-site Subscription – у вигляді адреси (URL) і пароля (реєстраційна інформація) для завантаження ПЗ в мережі Internet на адресу електронної пошти Ліцензіата, зазначеного при Реєстрації.

 • 4.2.Ліцензіат зобов'язується прийняти ліцензії на використання ПЗ та підписати Акт прийому-передачі ліцензій на використання ПЗ протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту передачі Ліцензіаром ліцензій у вигляді, визначеному у п. 4.1. Угоди. У випадку, якщо по закінченню 3 (трьох) робочих днів Ліцензіат не підпише Акт прийому-передачі та не надасть мотивованої письмової відмови, вважається, що Ліцензіар виконав свої зобов'язання щодо надання права на використання ПЗ в повному обсязі, а Акт прийому-передачі підписується Ліцензіаром в односторонньому порядку.

5.СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ

 • 5.1.Угода набирає чинності з моменту акцепту її умов Ліцензіатом шляхом оплати Рахунку і діє протягом строку дії ліцензій на використання ПЗ відповідно до п. 2.3.1. Угоди, за умови належного дотримання Ліцензіатом умов цієї Угоди. Якщо для певного ПЗ передбачений різний строк ліцензій в залежності від обсягу права на використання, Угода діє до закінчення більш пізнього строку, проте у відношенні тільки того обсягу, для якого передбачений такий строк.

 • 5.2.При видачі ліцензій в режимі Cloud або On-Site subscription: у випадку, якщо будь-яка Сторона порушує будь-яке положення цієї Угоди, і таке порушення не обумовлене порушенням Угоди іншою Стороною, така інша Сторона має право достроково припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення такої Сторони, що порушує умови Угоди. Угода буде вважатись розірваною за умови, якщо Сторона, що порушує не в змозі виправити таке порушення протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення. Якщо порушення допущено Ліцензіаром, він зобов'язаний повернути Ліцензіату винагороду, оплачену Ліцензіатом, пропорційно невикористаному строку дії цієї Угоди. Якщо порушення допущено Ліцензіатом, Ліцензіар не зобов'язаний повертати Ліцензіату винагороду, оплачену Ліцензіатом.

 • 5.3. Після припинення дії цієї Угоди, незалежно від причин, доступ і дія ліцензії на використання ПЗ Ліцензіатом припиняються. При цьому – виключно при використанні ПЗ в режимі Cloud - Ліцензіар зобов'язується зберігати дані Ліцензіата протягом 30 (тридцяти) календарних днів, після чого вони будуть видалені з серверів Ліцензіара у випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди про використання цих даних шляхом відновлення дії цієї Угоди або підписання нової Угоди.

6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 6.1.Ліцензіар має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції в мережі Інтернет за посиланням: https://www.terrasoft.ua/master-subscription-agreement. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за ознайомлення з новими версіями Угоди з періодичністю 1 раз на 180 календарних днів.

 • 6.2.У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), включаючи, але не обмежуючись наступним: війни, військові дії, зміни законодавства, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха або сезонні природні явища, руйнування комунікацій та засобів енергопостачання, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

 • 6.3.Обмін інформацією між Сторонами може проводитись безпосередньо, або із застосуванням телефонного, телеграфного, факсимільного зв`язку, шляхом листування або повідомлення по електронній пошті. Копії документів, відправлені факсимільним зв’язком або електронною поштою, мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналів.

 • 6.4.6.4. Ліцензіар може негайно, за умови письмового повідомлення Ліцензіата, припинити дію цієї Угоди в разі, якщо:
  • Ліцензіат порушив або може порушити свої зобов'язання по п. 7.4. (А) або (Б) нижче, або
  • Ліцензіат порушив або може порушити будь-які Торговельні обмеження або Закони про експортний контроль (як визначено нижче) відповідно до чинного законодавства країни реєстрації Ліцензіара або його Афілійованих осіб (Застосовне законодавство) або
  • для Ліцензіара стає протиправним подальше виконання умов Угоди з точки зору Торгових обмежень або Законів про експортний контроль.
  • (А) Торговельні обмеження. Ліцензіат заявляє і гарантує, що він і його дочірні компанії, філії, директора, посадові особи і співробітники не:
  • є суб'єктом або метою будь-яких Торгових обмежень або торгових ембарго, керованих або введених в дію будь-яким відповідним державним органом відповідно до Застосовним законодавством (далі в сукупності «Торговельні обмеження»);
  • належить 50% або більше або іншим чином контролюється, або діє від імені одного або декількох осіб, згаданих вище, або- знаходиться, організований або проживає в країні або території, яка є об'єктом або метою Торгових обмежень.
  • (Б) Експортний контроль. Ліцензіат визнає і погоджується з тим, що відповідно до Застосовного законодавства до ПЗ Ліцензіара можуть застосовуватися закони і положення про експортний контроль (в сукупності «Закони про експортний контроль»). Ліцензіат заявляє і гарантує, що він і його дочірні компанії, філії, директора, посадові особи і співробітники будуть діяти згідно з усіма Закони про експортний контроль і не будуть робити ніяких дій, що призвели Ліцензіата або Ліцензіара до порушення Законів про експортний контроль.
 • 6.5.Інформація щодо Технічних можливостей та умов експлуатації ПЗ зафіксована у відповідній технічній документації, розміщена на сайті www.terrasoft.ua та надається за запитом Ліцензіата.

7.РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАСОФТ" (ТОВ "ТЕРРАСОФТ")

 • Місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,5

 • Код ЄДРПОУ 32155822

 • МФО: 300346, Р/с: 26000025372401, Банк: ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

 • ІПН 321558226504

 • Платник податку на прибуток на загальних підставах.