ДОГОВІР ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(Версія 1.1. Останнє оновлення: 01.05.2019)
 • Ця Угода є договором публічної оферти і, згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх контрагентів. Беззастережне прийняття умов договору (оплата будь-яким способом, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом Угоди між особою, що здійснила оплату і Замовником, та засвідчує факт її укладання. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови Угоди, Ви не маєте та не набуваєте права на отримання послуг за цим Договором.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1.В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Виконавець приймає на себе зобов’язання надати, а Замовник прийняти та сплатити за послуги за номенклатурою, в кількості, за цінами та в строки згідно до умов Договору та Рахунків.
 • 1.2.Передплата Замовником 100% вартості послуг вважається, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, прийняттям умов Договору оферти (повним та беззастережним акцептом даного Договору), та засвідчує факт його укладання, а також засвідчує згоду Замовника сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним послуг.

2.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 2.1.Розрахунок проводиться в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в Рахунку шляхом передплати 100% вартості послуг.
 • 2.2.Замовник за свій рахунок оплачує всі банківські послуги, які необхідні для здійснення оплати за цим Договором.
 • 2.3.Днем здійснення оплати послуг Виконавця вважається дата, в який сума, що підлягає сплаті, зараховується на рахунок Виконавця.

3.ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

 • 3.1.Замовник зобов'язаний прийняти надані Виконавцем послуги, після закінчення періоду надання послуг, визначеному у Рахунку, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надходження від Виконавця Акту здачі-приймання наданих послуг.
 • 3.2.Якщо по закінченню 3 (трьох) робочих днів Замовник не підпише Акту здачі-приймання послуг та не надасть письмової мотивованої відмови від прийняття наданих послуг, то вважається, що послуги надані в повному обсязі, а Виконавець підписує Акту здачі-приймання послуг в односторонньому порядку.
 • 3.3.При отриманні мотивованої відмови Сторонами складається акт з переліком необхідних доопрацювань із зазначенням термінів їх виконання Виконавцем.

4.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

 • 4.1.Замовник зобов’язується:
  • 4.1.1.Передплатити Сертифікати на умовах, визначених у Рахунку шляхом 100% передоплати.
  • 4.1.2.Якщо це погоджено Сторонами, забезпечити безперешкодний доступ в попередньо узгоджений час у приміщення Замовника для надання послуг за цим Договором, а також забезпечувати присутність персоналу Замовника для навчання.
  • 4.1.3.Своєчасно прийняти надані Виконавцем послуги та здійснити їх оплату згідно з отриманими від Виконавця рахунками, виставленими на підставі цього Договору.
  • 4.1.4.На вимогу Виконавця усувати обставини, які загрожують якості та своєчасності надання послуг:
   •   несвоєчасне надання Виконавцю необхідних документів та іншої інформації необхідної для надання послуг згідно п.4.1.6. Договору;
   •   несвоєчасне узгодження проміжних та остаточних результатів по Договору
   •   неможливість участі в запланованих роботах за проектом необхідних співробітників з боку Замовника у зв'язку з відпусткою, відрядженням тощо;
   •   поява незапланованих робіт за Договором, обов'язкових до завершення;
   •   недотримання Замовником календарного графіка зустрічей, якщо графік буде погоджено Сторонами;
   •   зміна цілей (результатів) Договору під час його виконання.
  • 4.1.5.Виконавець не несе відповідальність за недотримання строків і якості надання послуг, які були несвоєчасно надані в результаті недотримання Замовником умов вказаних в п. 4.1.1.-4.1.4. Договору.
  • 4.1.6.Несвоєчасним наданням документів та іншої інформації вважається надання такої інформації Замовником пізніше ніж за 48 годин з моменту отримання повідомлення про доставку Замовникові інформаційного запиту від Виконавця по електронній пошті. Сторони домовились, що направлення інформаційного запиту Виконавця по електронній пошті з повідомленням про доставку на адресу електронної пошти Замовника, має юридичну силу запиту, здійсненого у письмовій формі. Підтвердженням відправки такого запиту є текст електронного повідомлення і повідомлення про доставку.
 • 4.2.Виконавець зобов’язується:
  • 4.2.1.Надати послуги у строки, що передбачені у відповідних Рахунках до цього Договору.
  • 4.2.2.Надавати якісні послуги у робочі дні з 09-00 до 18-00, за допомогою кваліфікованих фахівців, які пройшли відповідну підготовку.
  • 4.2.3.Інформувати Замовника про обставини, які перешкоджають якісному та своєчасному наданню послуг за цим Договором.
  • 4.2.4.Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку діяльності Замовника.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 5.1.У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання за цим Договором.
 • 5.2.У разі несвоєчасної оплати послуг Виконавцеві, Замовник зобов'язаний сплатити пеню у розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих процента) від суми несвоєчасної оплати за кожен день прострочення платежу, але не більше ніж 10% (десять процентів) від цієї суми.
 • 5.3.Замовник зобов'язується не звертатись з пропозиціями про працевлаштування до співробітників Виконавця, та афілійованих з ним юридичних осіб (юридична особа, яка прямо чи опосередковано контролює іншу особу, або прямо чи посередньо контролюється іншою особою, або яка знаходиться під загальним контролем разом з такою іншою особою, далі – Афілійована особа), протягом строку дії цього Договору, та протягом 12 місяців після закінчення строку дії Договору, крім випадків надання письмової згоди Виконавцем. У випадку порушення цього положення Замовник зобов'язується сплатити штраф у розмірі 50% (п'ятдесяти процентів) від вартості послуг за цим Договором, але не менше еквіваленту 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США. Оплата проводиться в гривні за курсом НБУ гривні до долару США на дату оплати.
 • 5.4.Виконавець не несе відповідальність за невиконання та/або невчасне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це обумовлено діями або бездіяльністю Замовника, що призвело до невиконання Виконавцем власних зобов’язань перед Замовником по цьому Договору.
 • 5.5.Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо неможливо вирішити розбіжності шляхом переговорів, спір передається на вирішення судових органів згідно чинного законодавства України.
 • 5.6.Виконавець може негайно, за умови письмового повідомлення Замовника, припинити дію цього Договору в разі, якщо:
  •   Замовник порушив або може порушити свої зобов'язання по п. 5.6. (А) або (Б) нижче, або
  •   Замовник порушив або може порушити будь-які Торговельні обмеження або Закони про експортний контроль (як визначено нижче) відповідно до чинного законодавства країни реєстрації Виконавця або його Афілійованих осіб (Застосовне законодавство) або
  •   для Виконавця стає протиправним подальше виконання умов Угоди з точки зору Торгових обмежень або Законів про експортний контроль.

  • (А) Торговельні обмеження. Замовник заявляє і гарантує, що він і його дочірні компанії, філії, директора, посадові особи і співробітники не:
  •   є суб'єктом або метою будь-яких Торгових обмежень або торгових ембарго, керованих або введених в дію будь-яким відповідним державним органом відповідно до Застосовним законодавством (далі в сукупності «Торговельні обмеження»);
  •   належить 50% або більше або іншим чином контролюється, або діє від імені одного або декількох осіб, згаданих вище, або- знаходиться, організований або проживає в країні або території, яка є об'єктом або метою Торгових обмежень.

  • (Б) Експортний контроль. Замовник визнає і погоджується з тим, що відповідно до Застосовного законодавства до послуг Виконавця можуть застосовуватися закони і положення про експортний контроль (в сукупності «Закони про експортний контроль»). Замовник заявляє і гарантує, що він і його дочірні компанії, філії, директора, посадові особи і співробітники будуть діяти згідно з усіма Закони про експортний контроль і не будуть робити ніяких дій, що призвели Замовника або Виконавця до порушення Законів про експортний контроль.
 • Заказчик заявляет и гарантирует, что он и его дочерние компании, филиалы, директора, должностные лица и сотрудники будут соблюдать все применимые Законы об экспортном контроле и не будут предпринимать никаких действий, приведших Заказчика или Исполнителя к нарушению Законов об экспортном контроле.

6.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 • 6.1.Договір набирає чинності з моменту акцепту його умов Замовником шляхом оплати Рахунку і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 7.1. Виконавець має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції в мережі Інтернет за посиланням: https://www.terrasoft.ua/service-agreement. Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення з новими версіями Угоди з періодичністю 1 раз на 180 календарних днів.
 • 7.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), включаючи, але не обмежуючись наступним: війни, військові дії, зміни законодавства, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха або сезонні природні явища, руйнування комунікацій та засобів енергопостачання, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.
 • 7.3. Обмін інформацією між Сторонами може проводитись безпосередньо, або із застосуванням телефонного, телеграфного, факсимільного зв`язку, шляхом листування або повідомлення по електронній пошті. Копії документів, відправлені факсимільним зв’язком або електронною поштою, мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналів.

8.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАСОФТ СЕРВІС" (ТОВ "ТЕРРАСОФТ СЕРВІС")
 • Місцезнаходження: 03037, м. Київ, пр-т В. Лобановського, 54
 • Код ЄДРПОУ 37849439