ДОГОВІР ОФЕРТИ ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ПЗ CREATIO STUDIO FREE

Ця Угода є договором публічної оферти і, згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх контрагентів. Беззастережне прийняття умов договору (відповідно ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом Угоди між особою, що здійснила реєстрацію для використання ПЗ Creatio Studio Free і Ліцензіаром та засвідчує факт її укладання. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови Угоди, Ви не маєте та не набуваєте права на використання Програмного забезпечення.

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1.«Програмне забезпечення Creatio Studio Free (ПЗ)» - програми для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), представлені в об'єктивній формі як сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв в цілях отримання певного результату, включаючи породжувані ними аудіовізуальні відображення, а також їх оновлення. ПЗ є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання. ПЗ ліцензується як об’єкт авторського права. Майнові авторські права належать групі Terrasoft.

 • 1.2.«Ліцензійна угода» – угода між користувачем ПЗ (Ліцензіатом) та правовласником ПЗ або його уповноваженою особою (Ліцензіаром), про видачу Ліцензіату невиключної ліцензії на право використання ПЗ;

 • 1.3.«Ліцензіар» – правовласник ПЗ або особа, уповноважена правовласником ПЗ надавати невиключні ліцензії на використання ПЗ;

 • 1.4.«Ліцензіат» – особа, яка відповідно до умов укладеної Ліцензійної угоди, отримала права на використання ПЗ;

 • 1.5.«Реєстрація» – дія Ліцензіата, спрямована на створення Облікового запису у внутрішній системі Ліцензіара, що здійснюється в порядку та для цілей, передбачених ліцензією відповідної конфігурації, шляхом надання реквізитів Ліцензіата (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи, код ЄДРПОУ та\або ІПН, адреса реєстрації, банківські реквізити, електронна адреса, контактний телефон).

 • 1.6.«Афілійована особа» – це юридична особа, яка прямо чи опосередковано контролює іншу особу, або прямо чи посередньо контролюється іншою особою, або яка знаходиться під загальним контролем разом з такою іншою особою.

2.ПРЕДМЕТ УГОДИ

 • 2.1.За цією Угодою Ліцензіар зобов'язується надати, а Ліцензіат прийняти, за невиключну ліцензію на право використання ПЗ, в межах та у спосіб, зазначеними в цій Угоді.

 • 2.2.Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію на використання ПЗ на території всіх країн світу в межах, способами і на умовах, визначених у даній Угоді.

 • 2.3.Створення облікового запису, вважається відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, прийняттям умов Договору оферти (повним та беззастережним акцептом даного Договору), та засвідчує факт його укладання, приєднання Ліцензіата до ліцензійних умов, а також засвідчує згоду Ліцензіата сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним ліцензії на право використання програмного забезпечення.

 • Обмеження відповідальності

 • 2.4.Відповідальність Ліцензіара по будь-якому із положень цієї Угоди обмежується сумою, еквівалентною 1 000 (одній тисячі) доларів США. Ці обмеження не застосовуються щодо тих видів відповідальності, які не можуть бути виключені або обмежені відповідно до чинного законодавства.

3.УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЗ

 • 3.1.За Угодою Ліцензіар надає Ліцензіату право використання ПЗ на умовах простої (невиключної) ліцензії, незалежно від того, здійснюються відповідні дії з метою отримання прибутку без такої мети, наступними способами:

  • Відтворення ПЗ відповідно до технічної документації.

 • 3.2.Використання ПЗ здійснюється Ліцензіатом на території всіх країн світу.

 • 3.3.Ліцензіат не представляє Ліцензіару звіт про використання прав на Об'єкт інтелектуальної власності за Договором.

 • 3.4.Права на використання ПЗ надаються Ліцензіату в наступний момент: підтвердження реєстрації та створення облікового запису.

 • 3.5.Ліцензіар залишає за собою всі права, які не були надані Ліцензіату явно даними Умовами. ПЗ захищено законами і міжнародними угодами про авторське право і інші права на інтелектуальну власність. ПЗ ліцензується, а не відчужується. Ліцензійна Угода не надає Ліцензіату ніяких прав на товарні знаки і знаки обслуговування Ліцензіара.

 • 3.6.Забороняється (1) розкривати технологію або декомпілювати ПЗ, (2) розробляти, модифікувати, використовувати або поширювати окремі компоненти ПЗ або їх вихідний код поза ПЗ в цілому, в т.ч. для розробки або поширення конкурентних з такими компонентами програм для ЕОМ, (3) модифікувати або видаляти з ПЗ і його компоненти за виключенням випадків та виключно у тому обсязі, коли такі дії явно дозволені чинним законодавством, незважаючи на наявність в Умовах даного обмеження.

 • 3.7.Забороняється надання права на використання та/або доступу до ПЗ або його компонентів третім особам, якщо це не передбачено спеціальною угодою з Ліцензіаром. Передача також не може бути опосередкованою, наприклад, шляхом здійснення переуступки. Ліцензіат уповноважений надавати працівникам своїх афілійованих компаній і/або постачальникам послуг право на доступ до ПЗ в межах отриманих ліцензій.

 • 3.8.Обмеження відповідальності
  Ліцензіар гарантує, що має право видавати ліцензії на використання ПЗ за Ліцензійною угодою. Право на ПЗ надається на умовах "як є" (AS IS), що означає згоду Ліцензіата з тим, що будь-яке ПЗ не вільне від помилок. Ліцензіат приймає на себе весь ризик, пов'язаний з використанням ПЗ.
  Ліцензіат підтверджує, що йому відомі функціональні властивості відповідного ПЗ. Ліцензіат несе ризик відповідності ПЗ своїм побажанням та потребам, а також ризик відповідності умов та обсягу наданих прав своїм побажанням та потребам. Ліцензіар не несе відповідальність за збої ПЗ, пов'язані з дією шкідливих програм на технічних засобах Ліцензіата. Всі витрати, пов’язані з доступом до мережі Інтернет, оплатою трафіку, тощо, Ліцензіат несе самостійно.

 • 3.9.Ліцензіар не несе відповідальність, якщо збої в роботі ПЗ виникли в результаті некоректного використання або збою в роботі апаратних засобів Ліцензіата.

 • 3.10.Ліцензіар не несе відповідальність за перебої в роботі, некоректну роботу телекомунікаційних та інформаційних потоків, переривань і затримок зв'язку, які притаманні міжмережевому зв'язку (мережі Інтернет). Ліцензіат визнає, що проблеми з доступом до Інтернет, включаючи збої обладнання, програмного забезпечення і мережі, пошкодження або перевантаження устаткування, а також проблеми з налаштуванням комп'ютерів і мереж Ліцензіата, можуть перешкоджати, переривати, затримувати доступ до веб-сторінки та/або ПЗ Ліцензіара. Ліцензіар не несе відповідальність за будь-які перешкоди, переривання або недоступність його веб-сторінки та/або ПЗ, які пов'язані з проблемами з доступом до Інтернету та/або настройкою комп'ютерів і мереж Ліцензіата.

4.СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ

 • 4.1.Угода набирає чинності з моменту акцепту її умов Ліцензіатом діє протягом строку дії ліцензій на використання ПЗ, за умови належного дотримання Ліцензіатом умов цієї Угоди.

 • 4.2.Після припинення дії цієї Угоди, незалежно від причин, доступ і дія ліцензії на використання ПЗ Ліцензіатом припиняються.

5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 5.1.Ліцензіар має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції в мережі Інтернет. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за ознайомлення з новими версіями Угоди з періодичністю 1 раз на 180 календарних днів.

 • 5.2.У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), включаючи, але не обмежуючись наступним: війни, військові дії, зміни законодавства, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха або сезонні природні явища, руйнування комунікацій та засобів енергопостачання, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

 • 5.3.Обмін інформацією між Сторонами може проводитись безпосередньо, або із застосуванням телефонного, телеграфного, факсимільного зв`язку, шляхом листування або повідомлення по електронній пошті. Копії документів, відправлені факсимільним зв’язком або електронною поштою, мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналів.

 • 5.4.Інформація щодо Технічних можливостей та умов експлуатації ПЗ зафіксована у відповідній технічній документації, розміщена на сайті: www.terrasoft.ua та надається за запитом Ліцензіата.

7.РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАСОФТ" (ТОВ "ТЕРРАСОФТ")

 • Місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,5

 • Код ЄДРПОУ 32155822

 • МФО: 300346, Р/с: 26000025372401, Банк: ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

 • ІПН 321558226504

 • Платник податку на прибуток на загальних підставах.