ДОГОВІР ОФЕРТИ НА ПОСТАВКУ СЕРТИФІКАТІВ

(Версія 1.1. Останнє оновлення: 01.05.2019 р.)

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1.«Програмне забезпечення (ПЗ)» - програми для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), представлені в об'єктивній формі як сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв в цілях отримання певного результату, включаючи породжувані ними аудіовізуальні відображення, а також їх оновлення.
 • 1.2.«Технічна підтримка» – комплекс послуг, які надає виробник програмного забезпечення або його партнери, направлені на підтримку працездатності програмного забезпечення протягом фіксованого періоду часу, які надаються на підставі Сертифікату. Умови технічної підтримки розміщені за посиланням https://www.terrasoft.ua/agreements.
 • 1.3.«Сертифікат на технічну підтримку (Сертифікат)» - документ, що підтверджує право Замовника на отримання технічної підтримки від виробника програмного забезпечення або його партнера.
 • 1.4.«Умови технічної підтримки» – перелік сервісів, які входять в пакети технічної підтримки, та правила їх отримання користувачами програмного забезпечення.
 • 1.5.«Замовник» – особа, яка відповідно до умов укладеної Ліцензійної угоди, отримала права на використання ПЗ, та придбала Сертифікат на технічну підтримку;
 • 1.6.«Постачальник» - особа, яка уповноважена правовласником ПЗ на здійснення постачання Сертифікатів на технічну підтримку ПЗ;
 • 1.7.«Реєстрація» - дія Замовника, спрямована на створення Облікового запису у внутрішній системі Постачальника, що здійснюється в порядку та для цілей, передбачених предметом Договору, шляхом надання реквізитів Замовника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи, код ЄДРПОУ та\або ІПН, адреса реєстрації, банківські реквізити, електронна адреса, контактний телефон).

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 2.1.У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник передає у власність Замовника, а Замовник приймає та оплачує Сертифікати на технічну підтримку програмного забезпечення (далі – Сертифікати) за номенклатурою, в кількості, за цінами та в строки згідно до умов Договору та Рахунку.
 • 2.2.Постачальник передає Сертифікати за адресою, визначеною Замовником при Реєстрації.
 • 2.3.Передплата Замовником 100% вартості Сертифікатів вважається, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, прийняттям умов Договору оферти (повним та беззастережним акцептом даного Договору), та засвідчує факт його укладання, та факт приєднання Замовника до умов Технічної підтримки, розміщених за посиланням https://www.terrasoft.ua/agreements, а також засвідчує згоду Замовника сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним Сертифікатів.

3.ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 3.1.Вартість Сертифікатів зафіксована у Рахунку.
 • 3.2.Розрахунок проводиться в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Постачальника, зазначений в Рахунку шляхом передплати 100% вартості Сертифікатів.
 • 3.3.Замовник за свій рахунок оплачує всі банківські послуги, які необхідні для здійснення оплати за цим Договором.
 • 3.4.Днем здійснення оплати Сертифікатів Постачальника вважається дата, в який сума, що підлягає сплаті, зараховується на рахунок Постачальника.

4.ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ

 • 4.1.Замовник зобов'язаний прийняти надані Постачальником Сертифікати, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надходження від Постачальника Сертифікатів та Актів прийому-передачі.
 • 4.2.Якщо по закінченню 3 (трьох) робочих днів Замовник не підпише Акту прийому-передачі та не надасть письмової мотивованої відмови від прийняття наданих Сертифікатів, то вважається, що Сертифікати поставлені в повному обсязі, а Постачальник підписує Акт прийому-передачі в односторонньому порядку.

5.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

 • 5.1.Замовник зобов’язується:
  • 5.1.1Передплатити Сертифікати на умовах, визначених у Рахунку.
  • 5.1.2Прийняти Сертифікати відповідно до умов, визначених Розділом 4 цього Договору.
 • 5.2.Постачальник зобов’язується:
  • 5.2.1Оформити та поставити Сертифікати протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оплати Замовником Рахунку.
  • 5.2.2Постачальник гарантує, що є правомочним представником правовласника ПЗ та має право на поставку Сертифікатів.
  • 5.2.3Постачальник зобов’язується прийняти на себе всі претензії та позови проти Замовника у зв’язку з гарантією, визначеною п. 5.2.2. Договору.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 6.1.У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язань за цим Договором.
 • 6.2.Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати зобов’язання за цим Договором, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.
 • 6.3.Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо неможливо вирішити розбіжності шляхом переговорів, спір передається на вирішення судових органів згідно чинного законодавства України.
 • 6.4. Постачальник може негайно, за умови письмового повідомлення Замовника, припинити дію цього Договору в разі, якщо:
  •   Замовник порушив або може порушити свої зобов'язання по п. 6.4. (А) або (Б) нижче, або
  •   Замовник порушив або може порушити будь-які Торговельні обмеження або Закони про експортний контроль (як визначено нижче) відповідно до чинного законодавства країни реєстрації Постачальника або його Афілійованих осіб (Застосовне законодавство) або
  •   для Постачальника стає протиправним подальше виконання умов Угоди з точки зору Торгових обмежень або Законів про експортний контроль.
  • (А) Торговельні обмеження. Замовник заявляє і гарантує, що він і його дочірні компанії, філії, директора, посадові особи і співробітники не:
  •   є суб'єктом або метою будь-яких Торгових обмежень або торгових ембарго, керованих або введених в дію будь-яким відповідним державним органом відповідно до Застосовним законодавством (далі в сукупності «Торговельні обмеження»);
  •   належить 50% або більше або іншим чином контролюється, або діє від імені одного або декількох осіб, згаданих вище, або- знаходиться, організований або проживає в країні або території, яка є об'єктом або метою Торгових обмежень.
  • (Б) Експортний контроль. Замовник визнає і погоджується з тим, що відповідно до Застосовного законодавства до Сертифікатів Постачальника можуть застосовуватися закони і положення про експортний контроль (в сукупності «Закони про експортний контроль»). Замовник заявляє і гарантує, що він і його дочірні компанії, філії, директора, посадові особи і співробітники будуть діяти згідно з усіма Закони про експортний контроль і не будуть робити ніяких дій, що призвели Замовника або Постачальника до порушення Законів про експортний контроль.

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 • 7.1.Договір набирає чинності з моменту акцепту його умов Замовником шляхом оплати Рахунку і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 8.1.Постачальник має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції в мережі Інтернет за посиланням: https://www.terrasoft.ua/customer-support-agreement. Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення з новими версіями Угоди з періодичністю 1 раз на 180 календарних днів.
 • 8.2.У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), включаючи, але не обмежуючись наступним: війни, військові дії, зміни законодавства, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха або сезонні природні явища, руйнування комунікацій та засобів енергопостачання, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.
 • 8.3.Обмін інформацією між Сторонами може проводитись безпосередньо, або із застосуванням телефонного, телеграфного, факсимільного зв`язку, шляхом листування або повідомлення по електронній пошті. Копії документів, відправлені факсимільним зв’язком або електронною поштою, мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналів.

9.РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАСОФТ СЕРВІС" (ТОВ "ТЕРРАСОФТ СЕРВІС")
 • Місцезнаходження: 03037, м. Київ, пр-т В. Лобановського, 54
 • Код ЄДРПОУ 37849439
 • П/р 26008962506672, ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851
 • ІПН 378494326582
 • Платник податку на прибуток на загальних підставах.