Hỗ trợ kỹ thuật

Team hỗ trợ cung cấp hỗ trợ và lời khuyên chuyên môn về nền tảng và sản phẩm Creatio cho tất cả khách hàng trên toàn thế giới. Bốn đường dây hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 24/7 và nhiều kiểu dịch vụ được cung cấp đảm bảo trải nghiệm tốt của khách hàng và tỷ lệ hài lòng cao.

Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ
Basic
Business
Premium
Tự phục vụ
Truy cập vào Cộng đồng Creatio
Truy cập vào Học viện Creatio
Truy cập vào Nền tảng Kiến thức trong cổng thông tin tự phục vụ
Kênh liên lạc
Cổng thông tin khách hàng
Hỗ trợ qua email
Hỗ trợ qua điện thoại
Chia sẻ màn hình trực tiếp / đồng duyệt (co-browsing)
Các loại hình tư vấn
Tư vấn về khả năng của nền tảng và chức năng sản phẩm
Quản lý quy trình kinh doanh dành cho lập trình viên bán chuyên
Áp dụng hạn chế*
Giao diện hệ thống và logic nghiệp vụ dành cho lập trình viên bán chuyên
Áp dụng hạn chế*
Phân tích và báo cáo cho các lập trình viên bán chuyên
Áp dụng hạn chế*
Quản trị hệ thống dành cho lập trình viên bán chuyên
Tư vấn phát triển
cho người dùng được chứng nhận là nhà
phát triển Creatio
*Gói hỗ trợ cơ bản bao gồm tổng cộng tối đa 5 trường hợp mỗi năm về quản lý quy trình kinh doanh, giao diện hệ thống và logic kinh doanh; phân tích và báo cáo cho các lập trình viên bán chuyên
Phiên bản mới của Creatio
Thông báo về các bản phát hành mới và cập nhật bảo mật quan trọng
Thử nghiệm bản phát hành sớm trước khi cập nhật sản phẩm
cung cấp theo yêu cầu
Lịch cập nhật cá nhân
cung cấp theo yêu cầu
Quản lý yếu tố thành công của khách hàng
Giới thiệu Creatio
Hướng dẫn triển khai dựa trên các phương pháp tốt nhất
Báo cáo hoạt động hàng quý
cung cấp theo yêu cầu
Dịch vụ bổ sung
Quản lý ưu tiên trường hợp
Đảm bảo thời gian giải quyết
Giám sát cá nhân chủ động 24/7
Số người liên hệ được ủy quyền đủ điều kiện gửi yêu cầu hỗ trợ
2
5
15
Tự phục vụ
Basic
Truy cập vào Cộng đồng Creatio
Truy cập vào Học viện Creatio
Truy cập vào Nền tảng Kiến thức trong cổng thông tin tự phục vụ
Business
Truy cập vào Cộng đồng Creatio
Truy cập vào Học viện Creatio
Truy cập vào Nền tảng Kiến thức trong cổng thông tin tự phục vụ
Premium
Truy cập vào Cộng đồng Creatio
Truy cập vào Học viện Creatio
Truy cập vào Nền tảng Kiến thức trong cổng thông tin tự phục vụ
Kênh liên lạc
Basic
Cổng thông tin khách hàng
Hỗ trợ qua email
Business
Cổng thông tin khách hàng
Hỗ trợ qua email
Hỗ trợ qua điện thoại
Chia sẻ màn hình trực tiếp / đồng duyệt (co-browsing)
Premium
Cổng thông tin khách hàng
Hỗ trợ qua email
Hỗ trợ qua điện thoại
Chia sẻ màn hình trực tiếp / đồng duyệt (co-browsing)
Các loại hình tư vấn
Basic
Tư vấn về khả năng của nền tảng và chức năng sản phẩm
Quản lý quy trình kinh doanh dành cho lập trình viên bán chuyên: Áp dụng hạn chế*
Giao diện hệ thống và logic nghiệp vụ dành cho lập trình viên bán chuyên: Áp dụng hạn chế*
Phân tích và báo cáo cho các lập trình viên bán chuyên: Áp dụng hạn chế*
Quản trị hệ thống dành cho lập trình viên bán chuyên
*Gói hỗ trợ cơ bản bao gồm tổng cộng tối đa 5 trường hợp mỗi năm về quản lý quy trình kinh doanh, giao diện hệ thống và logic kinh doanh; phân tích và báo cáo cho các lập trình viên bán chuyên
Business
Tư vấn về khả năng của nền tảng và chức năng sản phẩm
Quản lý quy trình kinh doanh dành cho lập trình viên bán chuyên
Giao diện hệ thống và logic nghiệp vụ dành cho lập trình viên bán chuyên
Phân tích và báo cáo cho các lập trình viên bán chuyên
Quản trị hệ thống dành cho lập trình viên bán chuyên
Premium
Tư vấn về khả năng của nền tảng và chức năng sản phẩm
Quản lý quy trình kinh doanh dành cho lập trình viên bán chuyên
Giao diện hệ thống và logic nghiệp vụ dành cho lập trình viên bán chuyên
Phân tích và báo cáo cho các lập trình viên bán chuyên
Quản trị hệ thống dành cho lập trình viên bán chuyên
Tư vấn phát triển (cho người dùng được chứng nhận là nhà phát triển Creatio)
Phiên bản mới của Creatio
Basic
Thông báo về các bản phát hành mới và cập nhật bảo mật quan trọng
Business
Thông báo về các bản phát hành mới và cập nhật bảo mật quan trọng
Thử nghiệm bản phát hành sớm trước khi cập nhật sản phẩm (cung cấp theo yêu cầu)
Premium
Thông báo về các bản phát hành mới và cập nhật bảo mật quan trọng
Thử nghiệm bản phát hành sớm trước khi cập nhật sản phẩm (cung cấp theo yêu cầu)
Lịch cập nhật cá nhân (cung cấp theo yêu cầu)
Quản lý yếu tố thành công của khách hàng
Basic
Giới thiệu Creatio
Hướng dẫn triển khai dựa trên các phương pháp tốt nhất
Business
Giới thiệu Creatio
Hướng dẫn triển khai dựa trên các phương pháp tốt nhất
Báo cáo hoạt động hàng quý (cung cấp theo yêu cầu)
Premium
Giới thiệu Creatio
Hướng dẫn triển khai dựa trên các phương pháp tốt nhất
Báo cáo hoạt động hàng quý (cung cấp theo yêu cầu)
Dịch vụ bổ sung
Basic
Số người liên hệ được ủy quyền đủ điều kiện gửi yêu cầu hỗ trợ: 2
Business
Số người liên hệ được ủy quyền đủ điều kiện gửi yêu cầu hỗ trợ: 5
Premium
Quản lý ưu tiên trường hợp
Đảm bảo thời gian giải quyết
Giám sát cá nhân chủ động 24/7
Số người liên hệ được ủy quyền đủ điều kiện gửi yêu cầu hỗ trợ: 15

Các gói hỗ trợ

Dịch vụ
Basic
Business
Premium
Chi phí gói, % phí đăng kí thuê bao
0%
10%
20%
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên cao
4 giờ
1 giờ
30 phút
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên trung bình
8 giờ
4 giờ
2 giờ
Giờ hỗ trợ
Được cung cấp trong các múi giờ sau:
GMT +1/+2/+3/+8/+10
GMT -2 (Úc)
GMT -5 (USA)
9 AM – 6 PM
(Thứ Hai – Thứ Sáu)
9 AM – 6 PM
(Thứ Hai – Chủ Nhật)
24/7
Basic
Chi phí gói, % phí đăng kí thuê bao: 0%
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên cao: 4 giờ
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên trung bình: 8 giờ
Giờ hỗ trợ (Được cung cấp trong các múi giờ sau: GMT +1/+2/+3/+8/+10 GMT -2 (Úc) GMT -5 (USA)): 9 AM – 6 PM (Thứ Hai – Thứ Sáu)
Business
Chi phí gói, % phí đăng kí thuê bao: 10%
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên cao: 1 giờ
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên trung bình: 4 giờ
Giờ hỗ trợ (Được cung cấp trong các múi giờ sau: GMT +1/+2/+3/+8/+10 GMT -2 (Úc) GMT -5 (USA)): 9 AM – 6 PM (Thứ Hai – Chủ Nhật)
Premium
Chi phí gói, % phí đăng kí thuê bao: 20%
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên cao: 30 phút
Thời gian đáp ứng cho các trường hợp có mức độ ưu tiên trung bình: 2 giờ
Giờ hỗ trợ (Được cung cấp trong các múi giờ sau: GMT +1/+2/+3/+8/+10 GMT -2 (Úc) GMT -5 (USA)): 24/7

Điều khoản và điều kiện bổ sung

  1. Việc mua gói hỗ trợ là bắt buộc khi mua đăng ký phần mềm trong suốt thời gian đăng ký sử dụng.
  2. Các gói hỗ trợ được cung cấp trong thời gian tối thiểu là một năm cho tất cả các sản phẩm Creatio mà khách hàng sử dụng. Không thể mua gói hỗ trợ chỉ cho một phần/một số sản phẩm của Creatio.
  3. Giá không bao gồm các loại thuế và phí (như Thuế bán hàng và VAT) theo quy định của pháp luật.
  1. Chỉ những người liên hệ được ủy quyền được nêu trong thỏa thuận với khách hàng mới có thể gửi yêu cầu tới nhóm hỗ trợ kỹ thuật.
  2. Các điều khoản và điều kiện hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm của Creatio Marketplace được mô tả trên trang chủ tương ứng của các sản phẩm này.